سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول48 - تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی کشور و استان گيلان واحد: تعداد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9