سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 46 - نسبت دهك هاي هزينه اي خانوارهاي ثروتمند به خانوارهاي فقير كشور و استان گيلان در نقاط شهري و روستايي
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7