سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 45 - نسبت هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي يك خانوار شهري نسبت به خانوار روستايي كشور و استان گيلان
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7