سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 44 - متوسط و سهم هريك از اقلام عمده هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي روستايي كشور و استان گيلان واحد: هزارريال-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7