سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 42- متوسط هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي و درآمد يك خانوار روستايي كشور و استان گيلان واحد: هزارريال- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9