سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 38- تعداد ولادت ، فوت ثبت شده و ميزان خام مواليد کشورواستان گيلان به تفکيک نقاط شهري و روستايي واحد :رويداد - در هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7