سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول شماره 37- ميزان خام مرگ و مير کشور و استان گيلان به تفکيک نقاط شهري وروستايي واحد:درهزارنفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7