سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول شماره 36- ميزان باروري کل کشور و استان گيلان به تفکيک نقاط شهري و روستايي واحد: نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7