سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 30- نسبت وابستگي کل کشور و استان گيلان به تفکيک نقاط شهري و روستايي واحد :نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9