سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 23- متوسط رشد سالانه جمعيت کل کشور و استان گيلان به تفکيک نقاط شهري و روستايي واحد :درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9