سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 20 - سهم سپرده های بانکی به تفکیک دیداری،غیر دیداری،پس انداز و مدت دار در کشور واستان گيلان واحد:درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7