سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 10 - سهم ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي استان گيلان از کشور(4 بخشي) واحد : درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9