سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نسبت باسوادی و نسبت بی سوادی 6 ساله و بیشتر در استان گیلان به تفکیک جنس و شهرستان: 1395
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9