سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
خانوار و سهم آن نسبت به کل کشور به تفکیک استان: 1395
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9