سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
تعداد آبادی ها بر حسب طبقه بندی جمعیت بر حسب بخش 1385
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9