سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
خانوار و سهم آن به تفکیک نقاط شهری و روستایی کل کشور بر حسب استان:1395
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9