سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب تعداد افراد خانوار بر حسب هر استان: 1395
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9