سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم جمعیت بر حسب جنس به تفکیک استان، شهرستان و گروهاي سني:1395
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9