سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
توزیع نسبی آبادی های بالای 20 خانوار برخوردار از آب ، برق و گاز بر حسب شهرستان 1385
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9