سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک دهستان سال 1385
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9