سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جمعیت نقاط روستایی استان و نسبت جنسی به تفکیک جنس و بر حسب دهستان در سال 1385
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9