سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
2-3- تعداد خانوار و جمعيت بازسازي شده سال 1389 مناطق روستايي به تفکيک شهرستان بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11