سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
19-5- تعداد طرح‌ها، پروژه‌ها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور و فصل: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11