سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-10 – كارگاه‌هاي بازرگاني برحسب نوع فعاليت و شهرستان: 1381
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11