سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-10– كارگاه‌هاي بازرگاني برحسب تعداد كاركن و نوع فعاليت در نقاط شهري و روستايي: 1381
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11