سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-3- مقدار و ارزش فروش انواع سيگار توسط اداره كل دخانيات استان: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11