سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-18- تعداد و سرمایه شرکت‌های داخلی ثبت شده و منحل شده
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11