سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-17- تعاونی‌های فعال و در دست اجرای تأمین نیاز تولید کننده و مصرف کننده به تفکیک شهرستان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11