سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-8- تعداد مسافرخانه (مهمان‌پذیر) بر حسب درجه و به تفکیک شهرستان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11