سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-7- واحدهای اقامتی استان بر حسب درجه و به تفکیک شهرستان : 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11