سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-1- مقدار و ارزش آرد توزیع شده به صنوف مختلف توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی به تفکیک شهرستان :1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11