سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-16- مقدار و ارزش تولید مرغ گوشتی به تفکیک شهرستان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11