سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-12- واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و تأسیس بره پرواری به تفکیک شهرستان :1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11