سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-3- مقدار تولید محصولات زراعی به تفکیک نوع محصول :1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11