سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-1- اعتبارات پرداختی بانک‌های استان به تفکیک بخش‌های اقتصادی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11