سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
21-1- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی گیلان و کل کشور
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11