سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
22-2- سهم ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11