سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
22-1- ارزش افزوده و سهم گیلان در ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11