سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-5- درصد خانوارهای استفاده کننده از تسهیلات و لوازم عمده‌ی زندگی بر حسب مناطق شهری و روستایی: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11