سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
20-4- متوسط انواع هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار روستایی در گیلان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11