سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-3- تعداد مراجعین به کتابخانه ملی رشت به تفکیک موضوع کتاب مورد مطالعه: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11