سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-2- فرآورده‌های خونی تولید شده در پایگاه انتقال خون به تفکیک شهرستان: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11