سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-6- واحدها و خدمات ارائه شده در واحدهای غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مشاوره تحت نظارت اداره کل بهزیستی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11