سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-7- واحدهای ارائه دهنده غیر دولتی درمان و بازتوانی معتادین تحت نظارت اداره کل بهزیستی و تعداد مراجعین
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11