سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-5- تعداد مددجویان از مراکز مشاوره پزشکی- ژنتیک غیردولتی تحت نظارت اداره کل بهزیستی: 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11