سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-2- آمار مددجویان در مراکز غیر دولتی مشاوره و خدمات روان شناختی تحت نظارت اداره کل بهزیستی:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11