سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-6- خلاصه آمار و اطلاعات ارتباطی استان:1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11