سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-5- تعداد و ظرفیت انبارهای سازمان تعاون روستایی به تفکیک شهرستان :1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11