سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-4- تعداد رانندگان حرفه‌ای وسایط نقلیه باربری به تفکیک سطح سواد در استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11