سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-2- هزینه و درآمد سازمان اتوبوسرانی رشت و حومه : 1389
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11